ALGEMENE VOORWAARDEN; HUUR VAN VAARTUIGEN VAN City Water Bikes V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

1. DEFINITIES

A. verhuurder: City Water Bikes;

B. huurder: natuurlijk persoon die namens zichzelf, of namens een groep, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) de overeenkomst met verhuurder afsluit;

C. huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven;

D. vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica.

2. ALGEMENE REGELS

 1. Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een hele dag of een deel daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor 20.30 uur terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het is toegestaan met maximaal 7 volwassenen gebruik te maken van een vaartuig van verhuurder.
 3. De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
 4. Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 5. Het gebruik van confetti, vuurwerk, barbecue, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
 6. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Huurder krijgt van verhuurder een afvalzakje mee. Na de huurperiode kan huurder deze kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig vuil wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste euro 25 aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 7. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Maximale snelheden dienen te allen tijde gehanteerd te worden.
 8. Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 9. Bij slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden en daarbij huurder een redelijk alternatief te bieden.
 10. Verhuurder kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.

3. VAARREGELS EN VAARGEBIEDEN

 1. De vaartuigen van verhuurder mogen worden gebruikt op het binnenwateren van Utrecht. Het meenemen van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van huurder en medeopvarenden is het absoluut verboden met de vaartuigen van verhuurder te varen over de Maas.
 2. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en verandert niet plotseling van koers. Huurder laat andere schippers duidelijk zien wat hij of zij van plan is.
 3. Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
 4. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, sluizen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
 5. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 6. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang. Huurder blijf uit de dode hoek van vrachtschepen. Vrachtschepen hebben een dode hoek, van soms wel 350 meter. Huurder kiest koers en snelheid om uit die dode hoek te blijven. Vuistregel: als je de schipper in zijn stuurhut kunt zien, kan hij jou ook zien.
 7. Huurder geeft beroepsvaartuigen de ruimte. Beroepswaartuigen zijn groot, zwaar en kunnen niet snel stoppen. Huurder houd rekening met de golfslag en de zuiging die vrachtschepen veroorzaken.
 8. Huurder dringt bij bruggen en sluizen niet voor, en sluit aan bij de wachtende schepen.
 9. Huurder draagt zorgt voor goed zicht en kijkt regelmatig achterom.

4. VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
 3. Verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder op de hoogte is van de belangrijkste vaarregels omtrent veilig varen.
 4. De kosten van het normale onderhoud van het vaartuig zijn voor rekening van verhuurder. Verhuurder vergoedt onder geen beding door huurder zelf of in opdracht van huurder door derden uitgevoerde reparaties.

5. VERPLICHTINGEN VAN HUURDER

 1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel.
 2. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
 3. Huurder zal het vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
 4. Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk.
 5. Inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, tablets, Wi-Fi, peddels, kussens, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt zijn na de huurperiode in dezelfde staat terug te geven. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een passend bedrag in rekening.
 6. Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
 7. Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
 8. Aan het einde van de huurperiode zal huurder het vaartuig aan verhuurder terug leveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats terug leveren.
 9. Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 15,- per kwartier extra in rekening en wordt dit ingehouden van de borg, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 10. In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

6. AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en cascoschade.
 2. Bij verlies, c.q. diefstal is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk.
 3. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk.
 4. Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 6. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vaartuighuur.
 7. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het polyester en de kussens waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer warm kan worden. Hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
 8. Verhuurder wijst er expliciet op dat het van belang is te allen tijde het gewicht van personen en goederen goed over de boot te verdelen. Het niet goed verdelen van het op de boot aanwezige gewicht kan leiden tot omslaan van de boot. Hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
 9. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.
 10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
 11. Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
 12. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het tussen hem en verhuurder overeengekomen vaargebied.
 13. Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd.

7. RESERVERINGEN

 1. Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet, telefonisch of ter plaatse. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door verhuurder (of via e-mail of SMS).
 2. Huurder betaald aan verhuurder een borgsom ter hoogte van €150,00 deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 7 werkdagen aan huurder geretourneerd worden.
 3. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van Ideal (internetbankieren), Paypal, credit card, PIN of contant.
 4. Bij annulering van een bevestigde reservering door huurder is geen restitutie mogelijk. Wel heeft huurder het recht in geval van slechte weersvooruitzichten (aanhoudende regen, onweer of storm ten tijde van de huurperiode) tot 24 uur voor het begin van de overeengekomen huurperiode de reservering kosteloos te wijzigen door te bellen of mailen met verhuurder. Uitstel van de huurperiode is mogelijk met maximaal een jaar.
 5. Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.
 6. Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
 7. In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaats stelling van een derde verzoeken.
 8. Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en huurder en verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft huurder aanspraak op vergoeding van maximaal 25% van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Indien verhuurder de overeenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of storm) heeft huurder recht op teruggave van de betaalde huursom, maar niet op hiervoor genoemde vergoeding van maximaal 25% van de overeengekomen huursom. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
Verhuur ter plaatse zonder reservering
 1. Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van credit card, PIN of contant.
Borgstelling
 1. Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse een geldige geldig legitimatiebewijs voor te leggen. Hier wordt een veilige kopie van gemaakt middels de KopieID app van de Rijksoverheid. Verhuurder accepteert geen contant geld, telefoons of andere zaken als borgstelling.
Klachten en geschillen
 1. Bij klachten dient huurder binnen bekwame tijd verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 2. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Utrecht is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

reserveer nu:

06 27 10 09 14

RESERVEREN